main menu

Cesta k dokumentu: Úvod » Služby » Podpora loajality

Podpora loajality

Jedním ze stěžejních PR nástrojů užitých směrem dovnitř firmy jsou incentivní (motivační) programy. Ty mohou být orientovány dovnitř a vně společnosti. Incentiva orientovaná dovnitř aktivuje vztah zaměstnanců k mateřskému podniku; incentiva orientovaná ven ze společnosti se zaměřuje na budování a upevňování vztahu s externími spolupracovníky, dealery, prodejci, klienty. Cílové skupině příjemců programu odpovídá samozřejmě konkrétní druh programu.

Podstata incentivního programu

 • Incentivní program je založen na kompetitivních prvcích, neboť každý člověk je soutěživý. Zejména u vnitropodnikových vztahů je ověřeno, že vhodně připravená soutěž je (byť ne navenek) akceptována nejširší masou, jelikož ať otevřeně či tajně, většina zaměstnanců touží vyniknout nad ostatními.
 • Principem fungování incentivního programu je stanovení kritérií, podle kterých je cílová skupina pracovníků hodnocena. Pro různé cílové skupiny mohou být stanovena různá kritéria. Kritéria by měla být dlouhodobá (půlroční nebo celoroční) všeobecně dostupná všem z cílové skupiny. Při jejich tvorbě se dbá na to, aby byla akceptována, způsobovala co nejméně průvodních negativních jevů vycházejících z nepřejícnosti, závisti, škodolibosti apod. Na zpracování kritérií se podílí majitelé firmy, personální management a zástupce CCL.
 • Propagace programu je navrhována s přihlédnutím ke specifikám organizace. Odlišuje se od prodejních či náborových kampaní, jelikož je namířena výhradně směrem dovnitř. Pro její podporu se využívá stávajících informačních nástrojů, na jejichž základě CCL navrhne jejich doplnění.
 • U začínajících programů je nutno investovat do opakované propagace programu s cílem evokovat zájem, u zaběhlých programů do kvality informací z jejich průběhu. U zavedených programů dochází dále k jejich pravidelnému pečlivému vyhodnocování, modifikaci s cílem neustále udržovat soutěživost na vrcholu pozornosti zaměstnanců.
 • Soutěž je podle připravených pravidel vyhodnocována za určená období, výherci jsou vnitropodnikově transparentně vyhlášeni a získávají cenu. Cena je oznámena při vyhlašování soutěže a musí být (zejména u firem, kde se s incentivními programy začíná) jasným impulsem pro účast a aktivitu v soutěži. V průběhu soutěže se cena konkretizuje - přiblíží, čímž se aktivuje motivace soutěžících. Hodnota ceny je úměrná druhu soutěže, počtu soutěžících a vychází pochopitelně z koncepce finanční politiky zaměstnavatele. Cenou je buďto "služba-zážitek", tj. incentivní cesta nebo "ocenění" - trvalé získání zboží nebo propůjčení titulu. Ocenění je zboží/titul, který se nedá získat žádným jiným způsobem. Má rovněž prestižní charakter, který u neúspěšných soutěžících evokuje předsevzetí v následujícím ročníku či programu zintenzívnit své úsilí k jeho získání. Jedná-li se o zboží, jde výhradně o exkluzivní tailor-made předměty v limitovaných počtech, dobře viditelné (příležitostná trička, tašky...). Titul ("pracovník měsíce", "zlepšovatel roku", "člen klubu 100% prodejců" apod.) je doprovázen upomínkovou listinou (diplomem), u které je předpoklad jejího viditelného umístění, jakož i zveřejnění v periodické či příležitostné vnitrofiremní tiskovině.
 • Zásadní výhodou incentivních programů je pro zaměstnavatele jejich ekonomická výhodnost v porovnání s finančními prostředky, vynaloženými na finanční odměny. Navíc - na peníze si zvykne každý. Cena za umístění v incentivním programu má jedinečný punc výjimečnosti, neopakovatelnosti.
 • Incentivní cesta (zájezd) je unikátní, speciálně na míru šitý program, který má zanechat ve výhercích fantastický zážitek a má jednak evokovat úsilí zúčastněných a jednak verbálním efektem přenést zážitek na další okruh spolupracovníků, kteří jsou tak rovněž motivováni. Zřizovatel zájezdu je povinen dbát maximální úrovně služeb, stoprocentně zvládnuté logistiky. Účastníci musí mít pocit, že jsou "něco extra" (koneckonců jsou - výherci soutěže, kterých si zaměstnavatel velmi váží), a že se účastní programu, který nelze absolvovat někde jinde a s někým jiným. Zájezdu by se měl zúčastnit majitel a nejvyšší management firmy, neboť i neformální setkání s nimi je pro pracovníka jistou formou odměny. Zájezdem se v tomto smyslu rozumí i polodenní program jakož i vícedenní cesta.
 • Zpráva ze zájezdu (fotografie, reakce účastníků) je poté součástí materiálu pro opakování programu. Spolu se spontánními zážitky účastníků zájezdu umocňují odhodlání pracovníků splnit v příštím programu všechna kritéria a zájezdu se rovněž zúčastnit.

Incentivní programy orientované dovnitř společnosti

Incentiva pro zaměstnance je vedle finančních a sociálních stimulů i velmi účinným nástrojem k omezení fluktuace, zvýšení produktivity práce a je také důležitou součástí interní komunikace společnosti. Do širokého spektra interní komunikace můžeme zařadit například interní časopisy, zaměstnanecké benefity (školení, slevy na výrobky či služby atd.), soutěže s incentivním charakterem, setkání zaměstnanců nebo outdoorové / teambuildingové aktivity. Některé incentivní programy jsou ve větších firmách již připravovány oddělením interní komunikace či HR, ale ne každá firma má dostatek finančních prostředků na celý tento soubor aktivit. Naše dlouhodobé zkušenosti prokazují, že základním a stěžejním prvkem interní komunikace se zaměstnanci jsou celofiremní setkání nebo teambuildingové aktivity pro jednotlivá oddělení (v případě menších firem pro všechny zaměstnance).

Firemní setkání

Výroční firemní setkání zaměstnanců, které obsahuje kontakt s nejvyšším vedením představí nejen základní firemní strategie a cíle ve spojení s firemní komunikací, ale také seznámí zaměstnance s aktuálními obchodními výsledky firmy. Doporučujeme i závěrečné Q&A pro zlepšení interních vztahů a neodcizení vedení společnosti.

Vše doplněno o zajímavý doprovodný kulturní program, který zajistí prohloubení sociálního cítění a soužití mezi zaměstnanci. Nedílnou součástí setkání je i předání ocenění všem zaměstnancům v podobě zajímavého dárku či jiného motivačního prvku.

Taktéž vánoční večírky mohou být zajímavou příležitostí jak odměnit celoroční práci svých zaměstnanců, poděkovat jim za dosažené výsledky v neformálnější atmosféře a zlepšit mezilidské vztahy, je připravit netradiční vánoční večírek pro své zaměstnance nebo oddělení před koncem roku.

Teambuildingové / outdoorové a sportovní aktivity pro zaměstnance

Další velice zajímavou a hlavně důležitou částí interní komunikace jsou aktivity spojené s aktivním pohybem, teamové spolupráci a profilaci jednotlivých osobností v teamu s následným využitím všech poznatků například k optimalizaci struktury zaměstnanců nebo další specifické motivaci jednotlivců nebo oddělení. Teambuildingové aktivity doporučujeme u velkých firem uspořádat pro jednotlivá oddělení. V případě středních a malých firem lze tyto aktivity připravit pro všechny zaměstnance.

Základním cílem takového programu je:

 • teamová spolupráce, vzájemné poznání, zlepšení mezilidských vztahů a upevnění kolektivu
 • zdokonalení a prohloubení komunikace, prolomení bariér
 • důvěra, sebedůvěra, odpovědnost, spoluzodpovědnost
 • řešení problémů
 • pochopení teamových rolí (role vůdce, poznání interpersonálních vazeb)
 • relaxace, aktivní odpočinek, rozvoj kreativity, zlepšování kondice, obratnosti

Propojení teambuldingového programu se sportovními aktivitami je ideální příležitostí, jak zapojit všechny skupiny zaměstnanců do kolektivní spolupráce. Rozdílná náročnost jednotlivých sportovních odvětví dává vyniknout nejen aktivním či pasivním sportovcům, ale odhalí i organizační, teamové nebo vedoucí schopnosti jednotlivých zaměstnanců.

Incentivní programy orientované vně společnosti

Incentivní programy orientované ven ze společnosti jsou aktivity zaměřené na komunikaci mezi firmou a jejími firemními zákazníky (B2B komunikace) nebo mezi firmou a koncovými zákazníky (B2C komunikace). Efektivními nástroji jsou setkání, motivační programy či soutěže. CCL je flexibilní a dokáže komplexně vymyslet, organizovat a realizovat všechny tyto aktivity:

Partnerská a dealerská setkání, společenské akce

Jsme flexibilní a dokážeme organizovat a realizovat všemožná setkání s adekvátním propojením odborného i společenského programového zajištění.

Motivační programy

Nastavíme společně jeden z firemních procesů, který je nejdůležitější částí podlinkové komunikace, neboť prostředky vynaložené na získání klienta jsou natolik výrazné, že dobře zpracovaný věrnostní program je v dnešní době zcela zásadní! Připravíme pro Vás na míru šitý program, jak dostatečně motivovat své prodejní a distribuční kanály ke zvýšení obratu a zisků v průběhu celého roku; ale i spotřebitelské soutěže a benefit programy.


Výběr jazyka:


E-mail: info@ccl.cz, tel.: +420 251 008 111 | Kontakt | CCL tým

© CCL 2020